Azureus and ventrimaculata feeding.

Poison dart frogs Dendrobates tinctorius ‘azureus’ and Ranitomeya ventrimaculata ‘red’ feeding.

Ratings:

Leave a Reply